Podmínky soutěže o internet na půl roku ZDARMA
– výherní kódy

POŘADATEL

Pořadatelem je společnost LBnet s.r.o. se sídlem Ruprechtická 765, Liberec, 460 01 (dále jako „pořadatel“ nebo „LBnet“).   

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE   

Soutěž probíhá od vyhlášení 7. 12.  2022 do 13. 12. 2022 do 23 h

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE   

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší min. 10 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce. 

Soutěž je založena na zadání unikátního kódu z letáčku do webového formuláře dostupného na adrese www.lbnet.cz/soutez.  

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“)  

PRAVIDLA SOUTĚŽE   

Do soutěže jsou zařazeni všichni uživatelé, kteří splnili výše uvedené podmínky a zadali unikátní kód z letáčku do webového formuláře dostupného na adrese www.lbnet.cz/soutez.  

VÝHRY   

Výherce bude vybrán automaticky na základě zadání unikátního výherního kódu do systému. Systém tři z vygenerovaných unikátních kódů shledá výherními a Účastníka o výhře okamžitě informuje. Proti rozsudku systému se není možno odvolat, jeho rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.   

Výherce se o své výhře dozví okamžitě po zadání výherního kódu do webového formuláře. 

Výherce bude vyzván společností LBnet k doručení svých kontaktních údajů, a to na e-mailovou adresu, která se na adrese www.lbnet.cz/soutez objeví současně s oznámením o výhře. 

Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 4 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.   

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.   

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti LBnet s.r.o.; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.   

Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo pozastavit.   

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 7. 12. 2022.